Thursday, October 31, 2019

soal ulangan kenaikan kelas bahasa sunda kelas 5


Baca wacana dihandap ieu!
SILIH AJENAN

Harita keneh Musa, KM di eta kelas enggal nyiapkeun rerenncanganana. "Siap, berdiri, beri salam!" ceuk Musa. "Wilujeng enjing pa!" ceuk barudak meni reang patarik-tarik. "Wilujeng enjing," tembal Pa Bukhori.
"Barudak, saha dinten ayeuna nu teu sakola?" ceuk Pa Bukhori. "Ayi sareng Dinda, Pa!" ceuk Dinar. "Ku naon make teu sakola?" ceuk Pa Bukhori. Euh...euh...Ayi mah udur, Pa. Upami Dinda mah ijin. Duanana oge teu ngintun serat. Ti ayi mah ditambihan ku serat keterangan ti dokter," ceuk Hapsari.
"Oh kitu! Sugan bapa teu sakola teh marales. Keun we atuh ari kitu mah. Ngan pesen ti bapa, upami Ayi to s lima dinten masih keneh teu sakola, hidep sadaya kedah ngalongok ka bumina, nya, "ceuk pa Bukhori.
"Mangga pa, " tembal barudak meni reang.
ngabsen, Pa Bukhori ngawulang perkara silih ajenan jeung sasama jalma. Saur Pa Bukhori, "Silih ajenan sareng rerencangan di kelas, atanapi di sakola kalebetna kana tatakrama. ari tatakrama teh rupi-rupi. Aya tatakrama dina nyarios, dina tuang, waktos natamu, jeung nu sanesna deui. Tatakrama teh peryogi dina hirup kumbuh sadidinten, margi ku ayana tatakrama urang bakal silih ajenan.
Nu diajarkeun ku pa Bukhori teh neueul kana tatakrama waktos nyarios. Saur anjeuna, "Dina cumarios basa sunda teh urang kedah nganggo undak usuk basa. ari undak usuk basa teh nyaeta sopan santun dina ngagunakeun basa sunda. aya tilu tahapan undak usuk basa sunda teh, nyaeta basa kasar (cohag), basa sedeng (loma), jeung basa lemes."

"Pa Bruno sareng Tigor mah teu acan tiasa nganggo basa lemes, " ceuk Ucup.
" Muhun Pa pan Bruno sareng Tigor mah sanes urang sunda," tembal Lia.
"Teu nanaon upami teu acan tiasa mah, sakitu oge sae, kersa nyarios ku basa sunda. Tapi kedah teras diajar nganggo basa nu lemes mah, nya!" saur pa Bukhori.
"Enya, Pa," walon Bruno jeung Tigor.
Barudak raresepeun pisan diajar ku Pa Bukhori. Eta we diajar oge teu karasa geus lekasan deui.

Pek jawab pananyaan di handap!
1. Ku naon Dinda teu lebet?
2. Naon kabiasaan goreng barudak upami euweuh guru?
3. Saha nu mawa beja yen Dinda teu lebet?
4. Saha nu ngawulang kelas 5 teh?
5. Naon nu diajarkeun ku Pa Bukhori teh?
6. saha wae nu teu sakola teh?
7. Ku naon cenah teu sakola?
8. Naon manfaatna silih ajenan jeung babaturan?
9. Cing tataan tatakrama nu hidep nyaho?
10. Naon ari nu disebut undak usuk atawa tatakrama basa Sunda teh?

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d pada jawaban yang paling benar!
1. Sato nu pinter jeung boga akal panjang dina hiji dongeng nya eta ….
a. kuda c. buhaya
b. peucang d. peucang

2. Sato nu licik jeung sarakah, aya dina hiji dongeng nya eta ….
a. kuda c. kuya
b. monyet d. sapi

3. “ Eta mah budak teh beurat birit.” Beurat birit hartina ….
a. pangedulan c. sopan
b. bageur d. galak

4. Sato anu tulalean….
a. maung c. gajah
b. buhaya d. lauk hiu

5. Ngajual bari maksa ngarah dibeulian, ngarana….
a. Jual rugi c. jual dedet
b. Jual untung d. jual beuli

6. Dihandap ieu sok dipake ngala lauk, iwal….
a. ayakan c. parahu
b. kecrik d. sirib

7. Ayakan mah dijieuna tina ….
a. kai c. kaen
b. awi d. beusi

8. Gemuk the sarua jeung….
a. pupuk c. pepelakan
b. limbah d. sasatoan

9. Cabe mah dipelak teh…...
a. buahna c. akarna
b. sikina d. tangkalna

10. Mang Jumadi mah moal bisa kapangaruhan, da gurat ….
a. batu c. tembok
b. bata d. garis

II. Ku hidep jodokeun ieu kalimah dihandap!
1. Mang sardi mah jalmana…da lamun pepelakan teh sok jadian.
2. Gedean atuh….radiona ngarah jelas sorana.
3. Hayang nyaho siaran televisi ti nagara batur mah urang kudu masang…
4. Mang Toyib ayeuna …….di kota
5. Ngarah tereh mah geura ngitungna kudu make….
6. Muntaber mah disebarkeunana ku….
7. Ari demam berdarah mah ku…..
8. Demam berdarah bisa diubaran ku jus…
9. Nu ngalana sok dijiret….
10. Sabangsa telepon nu sok dicecekel…..


A. manuk             F. parabola
B. tiis leungeun     G. ngumbara
C. jambu batu      H. kalkulator
D. reungit             I. handphone
E. volume             J. bakteri