Monday, June 22, 2020

Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 2 dan Jawaban

Halo adik - adik semua, balik lagi di blog Bangsoal dan kali ini kita mau belajar dari soal bahasa sunda kelas 1 semester 2. Soal yang kami sediakan sudah dilengkapi kunci jawaban. Jadi silahkan mulai dengan mengisi soal - soal di bawah.

Soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 2 dan Jawaban


Nyaritakeun Pangalaman
      Anu dibaca bieu ku hidep téh pangalaman Tisna salila peré sakola. Tisna téh apan imahna di dayeuh atawa di kota. Ari akina Tisna matuh di lembur anu jauh ti kota. Kaayaan di kota mah ramé, béda jeung di lembur. Tapi najan kitu Tisna ngarasa betah. Hawana seger sabab loba tatangkalan. Kitu deui kaayaan alamna ogé éndah.
      Kanyaho Tisna jadi nambahan. Akina nerangkeun rupa-rupa tatangkalan. Loba gunana geuning tatangkalan téh. Miara tatangkalan sarua jeung miara lingkungan. Ngaruksak tatangkalan sarua jeung ngaruksak alam.
      Hidep ogé tangtu boga pangalaman anu matak resep.

I. pék ayeuna ku hidep jawab heula pananya di handap.

1. kamana tisna teh diajak nyabana
2. hawa seger sabab loba ....
3. miara tatangkalan sarua jeung miara ....
4. ngaruksak tatangkalan sarua jeung ngaruksak ....
5. pangalaman saha anu dicaritakeun dina bacaan

II. Cakra (X) huruf a, b, atawa c jawaban anu bener
1. Wendi jeung Yunita numpak ....
 
    a gajah                                 b sapi                            c muning

2. Ngaran sato ieu ngaranna nya eta ....
 
    a  gajah                                 b  uncal                      c jarapah

3. yulia rek nga goreng ulen
    saha anu rek nga goreng ulen teh ?
    a wendi                                b yulia                        c yunita

4. ... nu rek miluan kemping
   a saha                                   b iraha                        c kamana

5. .... mimiti puasa bulan romadon teh ?
   a saha                                  b iraha                         c kamana

6. barudak latihan maen bal di ....
    a sawah                             b lapang                       c jalan

7. ulah  miceun runtah ka ....
    a tong sampah                   b tempatna                  c solokan

8. 
   a beurit                                b jangkrik                    c lancah

9. 

   a calung                              b angklung                   c kendang

10. heni nyiksikan bawang make ....
    a peso                                b arit                             c bedog

III. Eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban anu bener
1. barang anu tadina alus ahirna bakal ....
2. susun kalimah dihandap ieu
    entong - kahade - baju - kotor - make
    _____________________________________

3. kumaha ari hayam jago disadana
4. sato naon wae anu hirupna di cai

KUNCI JAWABAN


I. JAWABAN TINA BACAAN
1. ka lembur akina
2. tatangkalan
3. lingkungan
4. alam
5. tisna
II. JAWABAN PILIHAN GANDA
1. a gajah
2. c jarapah
3. b yulia
4. a saha
5. b iraha
6. b lapang
7. c solokan
8. b jangkrik
9. b angklung
10. a peso
III. JAWABAN ESSAY
1. ruksak
2. kahade entong make baju kotor
3. kongkorongok
4. lauk

Demikianlah soal - soal Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 2 dan Jawaban yang sudah kami siapkan. Semoga soal ini bisa membantu adik - adik semua belajar dari rumah.