Friday, September 3, 2021

35+ Soal Latihan Bahasa Sunda Sekolah Dasar 2021

 A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !


1. Dihandap ieu mana anu teu kaasup kekecapan basa sunda anu salna tina bahasa arab nyaéta…

a. Tahu                  

b. masjid                      

c. kitab                         

d. kopéah


2. Kamar na Rina mah aya di loténg. Kecap loténg asalna tina basa…

a. Walanda                        

b. sangsakerta              

c. cina                          

d. arab


3. amun ulin ka Cianjur, tong poho balikna mawa….

a. Tahu                  

b. peuyeum                  

c. ganas                                    

d. tauco


4. Asalna ti Cina, tapi kiwari mah … téh geus jadi kadaharan has Sumedang

a. Témpé               

b. tahu                         

c. oncom                      

d. tauco


5. Langit angkeub katénjo hujan geus ngagarayot. Kecap anu di citak miring kuduna ….

a. Pihujaneun        

b. pikahujaneun                       

c. huhujanan                

d. kahujanan


6. Ari manéh kunaon ujang teu daék cicing kawas ….

a. Ucing jeung anjing                                

b. Jelér kasaatan                                        

c. kalapa bijil ti cungap

d. lodong kosong ngelentrung


7. Mana dihandap ieu anu kaasup istilah kaséhatan ?

a. Nembang           

b. badminton               

c. vaksinasi                  

d. renang


8. “….panas euy, leungeun kuring kapétél ruhak tina seuneu durukan!”. Kecap anu merenah pikeun nyampurnakeun kalimah diluhur nyaéta …

a. Asyik                

b. sukur                                   

c. alama                       

d. aduh9. “ah, moal ngilu urang mah, teu boga duit!”. Kalimah digigir téh ngébréhkeun rasa ….

a. Atoh                  

b. sedih                                    

c. bungah                     

d. nyeri


10. Komunikasi tinulis ngaliwatan HP katelahna ….

a. SMS                  

b. SKS                         

c. CMS                         

d. DBS


11. Sarana komunikasi dua arah conto na …

a. Radio                

b. telapisi                     

c. surat                         

d. telepon


12. Budak elas genep maraké sapatu hideung. Kecap maraké ngandung harti …

a. Loba                  

b. bakal                                    

c. ngahudang rasa        

d. sok sanajan


13. Kecap asal tina kecap nyarongclo nyaéta ….

a. Nyongclo          

b. nyangclo                  

c. angclo                      

d. nyaronclo
14. Jelema anu katerap ku panyakit sok disebut jelema….

a.    Walagri              

b. gering                       

c. waras                       

d. cageur


15. Tanda baca panyeluk nyaéta …

a. (?)                     

b. (,)                             

c. (!)                             

d. (:)


16. Lengkepan paribasa ieu, katempuhan buntut …..]

a. Kuda                 

b. maung                      

c. ucing                                    

d. gajah


17. Komunikasi téh nyaéta …

a. Ngirim béja       

b. narima béja              

c. nyieun béja              

d. ngirim jeung narima béja


18. Dihandap ieu, mana kecap anu kaasup istilah transportasi nyaéta …

a. Akar                  

b. telepon                     

c. béca           

d. domba


19. Motor anu dipaké angkutan umum disebut …

a. Béca                  

b. angkot                      

c. ojég                          

d. kéréték


20. Anu kaasup sarana komunikasi nyaéta …

a. Sapédah                        

b. telepon                     

c. bémo                                    

d. kapal laut 


II. Lengkepan kalimah-kalimah dihandap maké kecap-kecap nu disadiakeun!


Sahideung-hideungna              arasak                          astagfirullah                 aduh

Samis-amisna                           pikasebeleun                euleuh                          narasumber

Sagedé-gedéna                         pijangkungeun             barala                           handphone

Bémo                                       lulus                             gotong royong              béca


1. (……………….) itu aya gajah ditengah kota!

2. Buah téh mun dipeuyeum bakal (…………….).moal nya?

3. (………………………….) kulit jelema, moal sahideung areng

4. Cing atuh sapukeun buruan téh ngaméh teu (……………………)

5. Ucing téh (……………………)sok malingan goréng lauk

6. (. …………………)ogé rambutan, moal saamis gula

7. Awak Dina mah (……………………).kawas indungna

8. (………………) urang kagét!

9. (…………………….) gé kaléci,moal sagedé béklen.

10.( ……………………) poho, pan tadi téh rék mawa bedog, bet bisa katinggaleun kieu!

11. (…………………….) keur di wawancara ku wartawan

12. Babarengan migawé hiji hal disebutna (………………..)

13. Mobil nu banna tilu ngaranna (…………………………)

14. Telepon genggam téh basa aslina mah (…………………)

15. Alhamdulillah kuring (……………………..,) jadi bisa nuluykeun sakola ka SMP!