Wednesday, September 22, 2021

40+ Soal Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013 [Lengkap]

 Kanggo bapa ibu atawa barudak anu milarian soal latihan bahasa Sunda kelas 6 semester 2 lengkap, di dieu geus abdi sediakun gratis. Bade di serat dina buku mangga, bade diprint oge tiasa.


Sok mangga ditingali soal latihan bahasa Sunda kelas 2 di handap ieu.


Soal Bahasa Sunda Kelas 6 Kurikulum 2013


Lamun aya soal nu harese, mangga taroskeun ka ibu atawa bapa guru. 

Baca sing taliti pikeun ngajab soal no. 1 - 5

Demam Berdarah

 

Sani     : “Wilujeng siang, Bu Dokter!”

Dokter : ‘Wilujeng siang’

Ardi     : Nepangkeun Bu, wasta abdi Ardi. Abdi sareng rerencangan kenging  pancen ti sakola

  kedah ngawawancara ibu, ahli kasehatan

Sani     : “Pami abdi Sani”

Dokter : “Nya. Mangga atuh kalebet!”

              Nepangkeun ibu teh Dokter Kusmayanti.”

Sani     : “Abdi sareng rerencangan gaduh pancen, pancen na mah ngawawancara Ibu

              perkawis demam berdarah

Dokter : “Mangga atuh urang kawitan. Kieu barudak demam berdarah teh hiji panyawat

              endemik nu gampil narekabna. Diakibatkeun ku reungit aedes aegypti.

              Rupina belang coreleng, biasana nyocona teh beurang, ieu reugit teh bahaya

              kacida. Margi lian ti hirup di tempat kotor, tiasa oge hiruf di tempat nu bersih

Ardi     : “Kumaha ciri-cirina jalmi nu katerap demam berdarah teh?

Dokter : “Ciri-cirina demam, salesma, batuk, rieut, nyeri otot, utah-utahan.

  Upami tos parna sok disarengan ku keluaran getih, tina sabulu-bulu atawa  mimisan

             

Dicutat tina

Pangrumat Basa Sunda

Pikeun murid kelas V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I.         Cakra (X) aksara A, B, C, dan D diharepeun jawaban anu bener!

 

1.        Bagian bacaan di luhur ka asup conto tina  . . . .

A.           Biantara                                                      C.    Prosa

B.            Puisi                                                            D.    Wawancara

2.        Jéjér pangjetre/poko-poko caritaan tina bacaan di luhur nyaéta . . . .

A.    Ciri-ciri panyakit bahaya

B.     Demam berdarah panyakit nu bahaya gampil nerékabna

C.     Ngawawancara Dokter Puskesmas

D.    Pentingna kasehatan di lingkungan

 

3.        Anu jadi narasumber dina bacaan di luhur nyaéta . . . .

A.    Ardi                                                    C.    Dokter

B.     Sani                                                    D.    Sakola

 

4.        Panyawat Demam Berdarah téh diakibatkeun ku . . . .

A.       Reungit malaria                                 C.    Laleur

B.       Reungit aedes aegypti                      D.    Beurit

 

5.        Kecap sawandana/sinonim tina kécap nepangkeun nyaéta . . . .

A.    Ningalikeun                                        C.    Ngenalkeun

B.     Nyoncokeun                                       D.    Ngawartoskeun

 

6.        Pangmeulikeun béas ka warung

Tanda baca anu bener keur kalimah di luhur nyaéta . . . .

A.    ?                                 B.    :                           C.    ;                           D.    !

 

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 7 dugi ka no. 9

Pa Odi teh pacabakanana dagang kadaharan. Isuk-isuk dagang bubur ayam. Pasosoré dagang nasi goreng. Dagang na téh maké roda didorong

                                  

 

 

 

 

7.        Palaku dina carita di luhur nyaéta . . . .

A.    Ayam                                                             C.    Roda

B.     Pa Odi                                                D.    Nasi goreng

 

8.        Kalimah pananya di handap ieu cocok luyu jeung carita di luhur iwal ti . . .

A.    Naon pacabakan Pa Odi teh?             C.   Kumaha cara dagangna?

B.     Iraha Pa Odi dagangna?                    D.   Jeung saha dagangna?

 

9.        Pa Odi pacabakanana dagang kadaharan

Pacabakan hartina . . . .

A.    Dicabakan                                          C.   didagangkeun

B.     Pagawean                                           D.   Panyabaan

 

10.    Bubur ayam nyaéta . . . .

A.    Bubur béas keur parab hayam.           C.   Bubur sésa parab hayam.

B.     Bubur béas kabeuki hayam.               D.   Bubur béas nu dicampur daging hayam.

 

 

11.    Di rohangan kelas V barala. Pamanggih hidep tina pasoalan bieu nyaéta . . . .

A.    Antepkeun wé da geus biasa barala!

B.     Kelas nu sok barala nyababkeun diajar kurang marenah

C.     Kaayaan sakola barala tanggung jawab panjaga

D.    Urang mah rek diajar lain nguruskeun kelas nu barala

 

12.    Kécap nu kasaup serepan tina basa Indonesia nyaéta . . . .

A.    Kapala, penting, pangumuman          C.   Dahar, sare, nyarios

B.     Banjir, ngalongok                               D.   Barita, bakar, ajenan

 

13.    Sakitu beunghar Pa Karta mah cap jahé pisan. Cap jahé hartina . . . .

A.    Loba kebon jahé                                 C.   Medit tara barang béré

B.     Beuki kana jahé                                  D.   Pépéréngkélan kawas jahé

 

14.    Resa, bala-bala téh didahar kabéh? Dasar . . . .

A.    Si aspal                                               C.   Si paser

B.     Si rewog                                             D.   Si jalak harupat

 

15.    Wartawan             : . . . .

Pa Odi                  : “Panghasilan abdi dina sasasihna teutangtos

Pananya anu luyu keur ngalengkepan wawancara di luhur nyaéta . . . .

A.    Di mana icalan anu hasilna ageung?

B.     Kanggo naon panghasilan, Bapak téh?

C.     Sabaraha panghasilan Bapa sasasihna icalan bubur?

D.    Di kasahakeun panghasilan Bapa, tiap sasihna?

 

16.    Kalimah di handap nu merenah keur ngawawancara atlet sepak bola nyaéta . . . .

A.    Kumaha cara miara domba téh?

B.     Kumaha ciri-cirina jalmi nu katerap demam berdarah téh?

C.     Tos sabaraha kali akang meunangkeun kajuaraan sepak bola?

D.    Tos sabaraha lami akang icalan bola?

 

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 17 sareng 18

 

Sabada ngabsen, Pa Bukhori ngawulang perkara silih ajenan jeung sasama jalma. Saur Pa Bukhori “Silih ajenan sareng rerencangan di kelas, atanapi di sakola kalebetna kana tatakrama”. Ari tatakrama téh rupi-rupi. Aya tatakrama dina nyarios, dina tuang, waktos natamu jeung nu sanesna deui. Tatakrama teh peryogi dina hirup kumbuh sadidinten, margi ku ayana tatakrama urang bakal silih ajenan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.    Eusi tina bacaan  di luhur nyaeta nyaritakeun . . . .

A.    Pa Bukhori ngawulang sabada ngabsen.

B.     Perkara silih ajenan jeung sasama jalma.

C.     Ari tatakrama teh rupi-rupi.

D.    Tatakrama teh peryogi dina hirup kumbuh di lembur.

 

18.    Rupi-rupi tatakrama anu ditataan dina bacaan di luhur nyaéta . . . .

A.    Tatakrama leumpang, tatakrama nyarios, tatakrama saré

B.     Tatakrama nyarios, dina tuang, waktos natamu

C.     Tatakrama dijalan, dikelas, disakola

D.    Tatakrama dina hirup kumbuh

 

19.    Karangan anu eusina ngagambarkeun hiji hal atawa barang ku caritaan disebut karangan . . . .

A.    Deskripsi                                            C.   Eksposisi

B.     Argumentasi                                       D.   Narasi

 

 

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 20

Delman jeung beca téh kaasup alat patalimarga anu masih aya di lingkungan urang. Alat patalimarga delman kaasup alat patalimarga tradisional.

 

 

 

 

 

 


20.    Hartina alat patalimarga nyaéta alat . . . .

A.    Tranportasi                                         C.   Komunikasi 

B.     Silaturahmi                                         D.   Sanitasi

21.    Bacaan anu nyaritakeun délman, kaasup . . . .

A.    Narasi                                                 C.   Dekripsi

B.     Argumentasi                                       D.   Persuasi

 

22.    Anu kudu diperhatikeun waktu urang macakeun puisi

nyaeta di handap ieu iwal ti . . . .

A.    Sora jeung lentongna                         C.   Ngalenyepan

B.     Rengkakna, paroman                         D.   Gambar nu aya dina sajak

 

 

Bacaan di handap pikeun ngajawab soal 23

 

Dititik dirasa-rasa

Lembur kuring teh teuing ku endah

Upluk aplak pasawahan

Matak betah tumaninah

 

 

 

 

 

 

 


23.    Eusi puisi di luhur ngebrehkeun kaayaan

A.    Perasaan urang                                   C.   Kasedihan haté kuring

B.     Kaayaan lembur kuring                      D.   Indit ti lembur

 

(1)      Rakit dijieunana tina sababarah awi nu parayang nu dijajar-jajar

(2)      Ngaran alatna patalimarga teh rakit

(3)      Situ bangendit katelahna ku kaendahan jeung kaasrian alamna

(4)      Cara ngajalankeunnana ku nojerkeunawi panjang kana jero situ

(5)      Di Situ Bagendit urang bisa tumpak salah sahiji alat patalimarga tradisional

 

24.    Runtuyan kalimah nu merenah supaya jadi paragraf logis tina kalimah di luhur nyaéta . . . .

A.    5, 3, 2, 4, 1                                         C.   3, 5, 1, 2, 4

B.     5, 3, 4, 2, 1                                        D.   3, 5, 2, 1, 4

 

25.    oki jeung lanceukna rek ngusep di situ bagendit

Kalimah anu luyu jeung bener ejahanana nyaéta . . . .

A.    Oki jeung lancekna rek nguseup di Situ Bagendit

B.     Oki jeung lancekna rek nguseup di situ bagendit

C.     oki jeung lancekna rek nguseup di situ Bagendit

D.    oki jeung lancekna rek nguseup di Situ Bagendit

 

 

II.      Eusian titik-titik di handap ieu!

 

 

26.    Jalma anu ngajentrekeun atawa mere katerangan dina wawancara disebut . . . .

 

27.    Mesin cuci tombolna aya tilu siki

Nu kasup kecap bilangan dina kalimah di luhur nyaéta . . . .

 

28.    Mang Eki meuli sapi salikur

Kécap sapi ka asup conto kécap . . . .

 

29.    Sadidinteun teh kedah hirup . . . upama wae di bumi teu kenging rantuy anggoan kedah ditilepan

Kécap nu merenah pikeun ngalengkepan caritaan di luhur nyaéta . . . .

 

30.    Barudak kelas lima ari teu aya guru téh gandeng kawas jogjog . . . .

 

31.    Kécap dokter, disuntik jeung vitamin, kaasup conto istilah . . . .

 

32.    Pupuh mijil, wirangrong jeung balakbak, kaasup pupuh . . . .

 

33.    Mesat kapung putra sang Arimbi

Guru lagu jeung guru bilangan tina baris kahiji pupuh mijil nyaéta . . . .

 

34.    Bakat ku geus capé tas olah raga kuring  . . . we saré

 

35.    Numawi abdi ngintun  serat  téh, ngawartosan minggu payun abdi bade wangsul kumargi sakola peré.

Kalimah di luhur kaasup bagian . . . surat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.             Jawab pananya di handap ieu!

36.              Naon wae nu kudu ditangtukeun samemeh urang rék wawancara

...............................................................................................................................

 

 


37.                                                                                     Deskripsi gambar nu aya digigir ieu!

 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

38.              Peuting eta téh murid SD. Bojongsoang 1 rék pariknik ka Taman Sapari di Bogor. Ngahaja arindit téh subuh, ngarah datangna ka anu dijugjug isuk-isuk

Jieun 2 kalimah pananya tina paragraf di luhur!

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

39.              Poé ahad isuk-isuk, dhafa jeung eki jalan-jalan ka tegallega. balikna meuli goréng bala-bala jeung cireng, ari nu dagangna téh pa sandi, tatangga dhafa di dayeuhkolot.

Salin carita di luhur sarta benerkeun ejahanana!

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

40.              Tulis kalimah utama tina paragraf di handap!

Pasar biasana jadi tempat pamungpungan jalma. Katingalina ku urang hareurin, rarupek, barau jeung barécék. Di pasar modél kieu ramé ku nu rebut tawar. Pasar modél kitu disebutna pasar tradisional.


Abdi oge boga soal latihan bahasa Sunda kelas 2, 3, 4, 5 jeung 6 nu lain. Mangga cek Bangsoal nu lainna di situs ieu.

Apalkeun Oge

soal bahasa sunda kelas 5 semester 2

soal bahasa sunda kelas 5 kaulinan barudak

soal uts bahasa sunda kelas 5 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2017

bospedia