Monday, September 6, 2021

Kumpulan Soal Bahasa Sunda Kelas 3 Lengkap Terbaru

Kanggo bapa ibu atawa barudak anu milarian soal latihan bahasa Sunda kelas 3 lengkap, di dieu geus abdi sediakun gratis. Bade di serat dina buku mangga, bade diprint oge tiasa.

Sok mangga ditingali soal latihan bahasa Sunda kelas 3 di handap ieu.


I. Cing cakraan (X) abjad A, B, C atawa D nu aya hareupeun tanggapan anu bener !


1. galak – sok – Jang – kabatur = Ulah

Kalimah anu merenah keur kecap diluhur nyaeta …

A. Ulah sok galak ka batur Jang !  C. Jang, ulah galak kabatur sok !

B. kabatur sok galak, ulah, Jang !  D. galak ka batur sok ulah, Jang !


2. Kinanti teh ngaran …

A. pupuh  B. puisi  C. dangding  D. guguritan


3. Naon lemesna ari beuteung teh  …

A. perut  B. patuangan  C. tuangeun  D. pa’tuang


4. …. Adina ipah ?

A. saha  B. iraha  C. dimana  D. kamana

II. 5. Saencana dahar kudu  (banyo) heula

A. banyoan  B. banyo-banyo C. sibanyo  D. sibanyoan


6. Sabaraha …. Ka Jakarta ayuena teh ?

A. ongkos  B. maos  C. ngaos  D. pangaos


7. Bu guru buminya caket ti sakola. Caket sabalikna …

A. tebih  B. patebih  C. tebih pisan D. tebih-tebihan


8. Upami bade angkat ka sakola kedah … ka sepuh

A. nyuhunkeun bekel B. ceurik C. kabur  D. pamitan


9. Dagingna di sate, tulangna di …A. semur  B. rendang  C. sop   D. piceun


10. Murid-murid diajar di …

A. sakola  B. masjid  C. jalan  D. lapang


II. Jawab sakumaha parentah !!


1. Cing lemeskeun !

- Biwir  lemesna  ………………..

- Pipi  lemesna  ………………..


2. kudu – Katatangga – someah

Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ………………………………………


3. Tulis kana kalimat ngantet tur ajeg !

Pak Saca nyaba ka Subang

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________


4. Cing nyieun kalimah pananya make kecap “Sabaraha” !

…………………………………………………………………………………….............


5. Sasak – meuntas – pikeun

Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ………………………………………
Abdi oge boga soal latihan bahasa Sunda kelas 2, 3, 4, 5 jeung 6 nu lain. Mangga cek Bangsoal nu lainna di situs ieu.


Apalkeun Oge

materi bahasa sunda kelas 3 semester 2

soal ukk bahasa sunda kelas 3 semester 2 kurikulum 2013

soal uts bahasa sunda kelas 3 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2018

soal uts bahasa sunda kelas 3 sd semester 2 dan kunci jawaban

soal bahasa sunda kelas 2 semester 2

soal rineka budaya sunda kelas 3 semester 2

tugas bahasa sunda kelas 3

soal pts bahasa sunda kelas 3 semester 2