Thursday, October 14, 2021

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban- Hai adik adik yang baik, bagaiamana nih kabarnya, semoga selalu sehat ya, kali ini kakak ingin memberitahukan bahawasanya kakak telah selesai menyusun soal soal Ulangan Akhir Semester atau Ulangan Tengah Semester, salah satunya dari mata pelajaran Bahasa Sunda untuk adik adik yang duduk dibangku kelas 7 SMP/Mts, soal ini terdiri dari soal pilihan ganda dan soal essay. Selamat mengerjakan ya. Semangat!!


30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 + Jawaban

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban - Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...


Berikut Bangsoal memberikan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7


Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Pilih jawaban nu pangbenerna!

Hég baca sing gemet!

Pananya nomer 1-5 dumasar kana ieu bacaan.

Indung jeung Anak

“Mah, aya nu badé ditaroskeun,” ceuk Atia. 

“Naroskeun naon? Ké, Mamahna capé kénéh,” jawab indungna. Geus biasa, lamun tas nyanyabaan, Atia mah sok tetelepék ngeunaan naon-naon anu katénjo atawa nu kaalaman, boh di perjalanan boh di tempat nu dituju. Harita ogé kakara jol pisan tas piknik ti Maribaya. 

“Sok, badé naroskeun naon? Mani bangun daria,” ceuk indungna deui, bari neuteup… bréh budak téh mani ngembang céngék. “Kieu, Mah..., naon margina ari naék mobil sok istri heula, ari lungsur sok pameget heula. Geuning tadi ogé, basa naék angkot, Bapa mah ti pengker naékna...lungsurna mah ti payun,” pokna.

“Tah, éta téh salasahiji tatakrama dina naék jeung turun tina mobil.” 

“Naon ari tatakrama téh, Mah?” Atia nanya deui. 

“Tétéh terang! Tatakrama téh aturan sopan santun téa, nya?” omong lanceukna, haget mangjawabkeun.

 “Leres. Sakumaha ceuk Si Tétéh, tatakrama téh mangrupa aturan sopan santun dina hirup kumbuh sapopoé. Tatakrama téh jembar pisan. Lain ngan dina naékturun mobil baé, dina nyarita, waktu nyémah, dina maké papakéan, waktu dahar, anggah-ungguh awak, ngaliwat ka hareupeun jalma...,” ceuk indungna, ngécéskeun. 

“Dina waktos natamu atawa nyémah kumaha, Mah?” 

“Tatakrama dina natamu di antarana, ngucapkeun salam, punten, atawa ngetrok panto tilu kali.” “Ari dina dangdosan?” ceuk Atia, bangun beuki panasaran. 

“Sarua, aya tatakramana. Nya di antarana, papakéan anu dipaké ku urang téh kudu diluyukeun kana waktu jeung situasina.”

“Mah, ari hubungan tatakrama sareng atikan moral... kumaha?” lanceukna milu nanya. 

“Ari kitu?” malik nanya, giliran indungna ngembang kadu. Dina haté indungna aya rasa reueus duméh si Tétéh, lanceukna Atia nu kakara kelas tujuh SMP ngajukeun pananya anu kaitung alus jeung munel saperti kitu. 

“Wiréhna Bapa Guru di sakola kantos nyabit-nyabit sual éta,” jawabna. 

“Hubungan tatakrama jeung atikan moral téh pohara raketna. Malah bisa disebutkeun tatakrama téh bagian tina atikan moral! Kapan nu disebut moral téh nyaéta ahlak, ajaran ngeunaan laku lampah hadé jeung goréng,” ceuk indungna, “Tos heula, nya...Mamah badé salat asar heula.”.


1. Nanyakeun naon Atia ka indungna téh?

a. Tata krama dina waktu dahar 

b. Tata krama naek jeung turun tina mobil

c. Tata krama waktu indit sakola

d. Tata krama waktu dina waktu mandi

2. Ari nu dipikareueus ku indungna saha?

a. Bapana c. Adina

b. Lanceukna d. Salakina 

3. Naon nu jadi téma dina éta paguneman téh?

a. Tata krama c. Tata cara dangdan

b. Tata cara naek mobil d. Tata cara natamu

4. Naon ari tata krama teh?

a. Aturan sopan santun dina hirup kumbuh sapopoé

b. Aturan sopan santun anu ditetepkeun ku pamaréntah 

c. Tata tertib dina sakola

d. Tata cara kahirupan manusa sapopoé

5. Kumaha tata krama dina natamu?

a. Kudu barangbawa atawa mawa oleh-oleh lamun rek natamu

b. Kudu make pakean anu alus lamun rek natamu

c. Ngucapkeun salam, punten atawa ngetrok panto 3 kali

d. Mun rek natamu datangna kudu sore-sore

6. Geus biasa, lamun tas nyanyabaan, Atia mah sok tetelepék ngeunaan naon-naon anu katénjo atawa nu kaalaman, boh di perjalanan boh di tempat nu dituju.

Kecap  tetelepék ngandung harti.....

a. Tara daek tatanya c. Bawel/cerewet

b. Sok tunya-tanya d. Tara campur gaul

7. “Sok, badé naroskeun naon? Mani bangun daria,” ceuk indungna deui, bari neuteup… bréh budak téh mani ngembang céngék.

Kembang céngék sebutanana nyaéta….

a. Gélényé c. Ulated 

b. Mayang  d. Méncéngés

8. “Ari kitu?” malik nanya, giliran indungna ngembang kadu.

Ngembang kadu hartina….

a. Olohok c. Aléwoh

b. Geulis d. Bolotot

9. Basa tepung ge meuni ngembang tiwu jiga kanu teu wawuh. 

Kembang tiwu hartina…..

a. Eumbreuk c. Aléwoh

b. Bosongot d. Badaus

10. “Bu nuju damel naon, tos tabuh 10 wengi teu acan…..kénéh?”

a. Saré c. Kulem

b. Mondok d. Héés

11. “Sareng saha Bu, Atia ….. ka Garut na?”

a. Angkat c. Mangkat

b. Indit d. Mios

12. Ciri kalimah langsung dina basa tulisan nyaéta…..

a. Diucapkeun langsung ku pananyana

b. Make koma jeung tanda Tanya

c. Diselapan ku kecap panyambung

d. Diapit ku tanda kekenténg

13. Mana kalimah langsung anu bener?

a. Saha anu teu sakola?

b. Iraha rék indit ka Jakarta téh?

c. “Mah aya nu bade diatroskeun?”

d. Atia nayakeun ka Indungna naon ari tata krama téh?

14. “Kuring mah moal milu piknik da teu boga duit”, ceuk Imas ka Somad.

Kalimah di luhur lamun dirobah jadi kalimah teu langsung unina….

a. Imas nyarita ka Somad yén manéhna moal milu piknik sabab teu boga duit.

b. Somad, kuring mah mola milu pinik da teu boga duit

c. Ceuk Imas ka Somad, kuring mah moal milu piknik sabab teu boga duit.

d. Kuring mah moal milu piknik da teu boga duit ceuk Imas 

15. Ieu di handap conto kalimah langsung, iwal…

a. “Hey, bade ngiring moal?” ceuk Destri ka Mira

b. “Kumaha, dupi bapana aya?” ceuk semah ka nu mukakeun panto

c. Bu Reni sasauran, “Engke buku latihanana kempelkeun!”

d. Mun rek ulin ka Lembang mah numpak motor we

16. Nu raresep kaulinan medar téh nyaéta…

a. Barudak                             

b. Barudak lalaki 

c. Barudak awéwé                  

d. Barudak jeung kolot

17. Medar téh aya usumna nyaéta waktuna…. 

a. Usum halodo                      

b. Usum hujan 

c. Usum halodo keur alus anginna  

d. Usum gedé angina

18. Ari nu sok diilukeun kana pestival langlayangan mah jenisna … 

a. Langlayangan hias     

b. Langlayangan gombrés 

c. Langlayangan adu                           

d. Langlayangan leutik

19. Gambar langlayangan disebutna … 

a. Lukisan             

b. Wangkong 

c. Gambar        

d. Pulas

20. Langlayangan pegat alatan lain karana diadu disebut… 

a. Godos        

b. Kabandang 

c. Ditataran      

d. Kapakan

21. Istilah blép ayana dina kaulinan… 

a. Ngadu kaléci      

b. Panggal 

c. Péclé        

d. Jajangkungan

22. Istilah minangkar jeung minangkub téh ayana dina kaulinan… 

a. Gatrik        

b. Ngadu karét      

c. Péclé        

d. Damdaman

23. Salasahiji kaulinan barudak awéwé nyaéta… 

a. Anyang-anyangan     

b. Gatrik 

c. Ngadu kaléci                

d. Medar

24. Wanci dimana poe geus mimiti poek, deukeut ka waktu magrib disebutna….

a. Sareureuh budak

b. Sareupna

c. Janari leutik

d. Pecat sawed

25. Manceran teh nuduhkeun wanci….

a. Mimiti bijil panon poe

b. Panon poe geus ngageser ka beulah kulon

c. Tengah poe

d. Waktu kira-kira jam 7 isuk nepi jam 9 isuk

26. Carangcang tihang ge pun Bapa mah tos angkat ka pasar. 

Carangcang tihang nyaeta….

a. Wanci liwat fajar, tetenjoan remeng-remeng keneh

b. Waktu sabada haneut moyan, panon poe geus karasa panas

c. Waktu dimana panon poe geus rek surup

d. Waktu dimana udat-udat bodas katembong tibelah wetan

27. Sampalan nyaéta….

a. Tegal/tanah kosong nu jaradi jukut di tengah leuweung tempat nyatuan sasatoan.

b. Sesebutan pikeun wewengkon pasisian atawa pilemburan.

c. Suku gunung, bagian handap gunung.

d. Tanah datar di tengah sawah anu henteu kahontal ku cai, sok diparaké ngangon.

28. Tanah darat nu sok dipelakan pare disebut….

a. Hunyur

b. Tetelar

c. Huma

d. Tepis wiring

29. Sesebutan pikeun wewengkon pasisian atawa pilemburan nyaeta….

a. Hunyur

b. Tetelar

c. Huma

d. Tepis wiring

30. Bagian walungan anu jero disebut…

a. Babantar 

b. Tetelar 

c. Leuwi 

d. Tepis wiring


Kunci Jawaban PTS Bahasa Sunda Kelas 7

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban

30+ Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Jawaban


 

Itulah kumpulan Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 yang sudah kami siapkan. Jangan lupa cek juga soal lainnya yang ada dalam Bangsoal.


Pelajari Juga

soal bahasa sunda kelas 7 kaulinan barudak

soal uts bahasa sunda kelas 7 semester 2 kurikulum 2013

soal pts b sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban

soal bahasa sunda kelas 7 2020

soal bahasa sunda kelas 7 semester 2

soal bahasa sunda kelas 7, 8 9

soal essay bahasa sunda kelas 7 semester 2

soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban